Biểu phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm/năm: Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm lựa chọn và theo độ tuổi của người được bảo hiểm:

Tuổi người được bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm

16 - 40 tuổi

41 - 50 tuổi

51 - 60 tuổi

61 - 65 tuổi

66 - 70 tuổi

Điều kiện A: Tử vong không phải do tai nạn (%)

0,29

0,45

0,80

1,35

3,80