Quyền lợi bảo hiểm

BẢNG QUYỀN LỢI
Đơn vị: 1000VNĐ
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Chương
trình
A
Chương
trình
B
Chương
trình
C
Chương
trình
D
Chương
trình
E
Quyền lợi tối đa
Quyền lợi A Tai nạn cá nhân  
1. Chết do tại nạn 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
2. Thương tật toàn bộ
toàn bộ vĩnh viễn do tại nạn*
100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
3. Mất một mắt hoặc môt chi* 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
Quyền lợi B Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu*
Bao gồm chi phí cho việc vận
chuyển y tế, được đánh giá là cần
thiết, đến một địa điểm mới
Tối đa tới STBH
Quyền lợi C Hồi hương thi hài Tối đa tới STBH