Biểu phí bảo hiểm

BIỂU PHÍ
  PHẠM VI VIỆT NAM
A B C D E
  Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân
đến 3 ngày 17,500 35,000 52,500 70,000 87,500
4-6 ngày 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000
7-10 ngày 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000
11-14 ngày 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
Mỗi tuần hoặc một phần của tuần kéo dài thêm 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
  100
triệu đồng
quyền lợi bảo
hiểm Tai nạn cá
nhân và Không
giới hạn về
VCYTCC
200
triệu đồng
quyền lợi bảo
hiểm Tai nạn cá
nhân và Không
giới hạn về
VCYTCC
300
triệu đồng
quyền lợi bảo
hiểm Tai nạn cá
nhân và Không
giới hạn về
VCYTCC
400
triệu đồng
quyền lợi bảo
hiểm Tai nạn cá
nhân và Không
giới hạn về
VCYTCC
500
triệu đồng
quyền lợi bảo
hiểm Tai nạn cá
nhân và Không
giới hạn về
VCYTCC