Quyền lợi bảo hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

A. Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa 2016

Theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa 2016, các rủi ro chính được bảo hiểm được quy định tại Chương 2, Điều 1. Điều khoản rủi ro & Điều 2. Điều khoản chi phí liên quan như sau:

Điều 1. Điều khoản rủi ro

1.1. Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

1.1.1.   Cháy hoặc nổ;

1.1.2.   Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh; tàu hoặc phương tiện vận chuyển bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể bên ngoài không kể nước.

1.1.3.   Dỡ hàng tại một cảng nơi tầu gặp nạn

1.1.4.   Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần, núi lửa phun hoặc sét đánh;

1.1.5.   Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ

1.1.6.   Phương tiện chở hàng mất tích.

1.2.   Những mất mát, hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

1.2.1.   Hy sinh tổn thất chung;

1.2.2.   Ném hàng khỏi tầu hoặc hàng bị nước cuốn khỏi tầu;

1.3.   Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi trong khi đang xếp hàng lên hay đang dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển.

Điều 2. Điều khoản chi phí liên quan

Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của Bảo Việt như nói trên, Bảo Việt còn chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây, loại trừ những nguyên nhân đã quy định trong các Điều 5,6,7,8,9 và những điểm khác trong hợp đồng bảo hiểm này:

2.1.Những chi phí hợp lý do Người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm.

2.2.   Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

2.3.   Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

2.4.   Những chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

B. Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ( C ) (QTCB2004)

Theo Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ( C ) (QTCB2004), các rủi ro được bảo hiểm được quy định tại Chương 2 - Những rủi ro được bảo hiểm, trong đó gồm các rủi ro chính như sau:

1.      Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

-          Cháy hoặc nổ;

-          Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

-          Phương tiện vận chuyển bị lật đổ hoặc trật bánh;

-          Tàu đâm và hoặc tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kì vật thể gì bên ngoài không kể nước;

-          Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

2.       Những mất mát, hư hỏng xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

-          Hy sinh tổn thất chung;

-          Ném hàng khỏi tàu

3.      Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích

C. Điều kiện bảo hiểm hàng hóa ( C ) ngày 1.1.1982 (ICC-1982)

Theo Điều kiện bảo hiểm hàng hóa ( C ) ngày 1.1.1982 (ICC-1982), các rủi ro được bảo hiểm được quy định tại Chương Những rủi ro được bảo hiểm, trong đó gồm các rủi ro chính như sau:

Loại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều 4,5,6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm:

1.1.mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý do:

1.1.1.      Cháy hoặc nổ;

1.1.2.      Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật

1.1.3.      Phương tiện vận chuyển bị lật đổ hoặc trật bánh;

1.1.4.      Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kì vật thể nào bên ngoài không kể nước;

1.1.5.      Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

1.2.Đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:

1.2.1.      Hy sinh tổn thất chung;

1.2.2.      Ném hàng khỏi tàu

D. Điều kiện bảo hiểm hàng hóa ( C ) ngày 1.1.2009 (ICC-2009)

Theo Điều kiện bảo hiểm hàng hóa ( C ) ngày 1.1.2009 (ICC-2009), các rủi ro được bảo hiểm được quy định tại Chương Các rủi ro được bảo hiểm, trong đó gồm các rủi ro chính như sau:

Ngoại trừ những rủi ro đã quy định trong các điều 4,5,6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm:

1.1. mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý do:

1.1.1.      Cháy hoặc nổ;

1.1.2.      Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật

1.1.3.      Phương tiện vận chuyển bị lật đổ hoặc trật bánh;

1.1.4.      Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kì vật thể nào bên ngoài không kể nước;

1.1.5.      Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

1.2.đối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:

1.2.1.      Hy sinh tổn thất chung;

1.2.2.      Ném hàng khỏi tàu

E. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường không (Loại trừ hàng gửi bưu điện) ngày 1.1.1982 (ICC-1982)

Đối với hàng hóa vận chuyển nội địa, Bảo Việt chỉ bảo hiểm cho trường hợp hàng hóa bị tổn thất toàn bộ gây ra bởi rủi ro do phương tiện vận chuyển bị rơi, cháy, nổ, đâm va, mất tích theo điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường không (Loại trừ hàng gửi bưu điện) ngày 1.1.1982 (ICC-1982)

F. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường không (Loại trừ hàng gửi bưu điện) ngày 1.1.2009 (ICC-2009)

Đối với hàng hóa vận chuyển nội địa, Bảo Việt chỉ bảo hiểm cho trường hợp hàng hóa bị tổn thất toàn bộ gây ra bởi rủi ro do phương tiện vận chuyển bị rơi, cháy, nổ, đâm va, mất tích theo điều khoản bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường không (Loại trừ hàng gửi bưu điện) ngày 1.1.2009 (ICC-2009)