Quyền lợi bảo hiểm

BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE SỐ

Đơn vị: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM ĐỒNG BẠC VÀNG

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM BỆNH, TAI NẠN

Tổng hạn mức

93.800.000/năm

137.600.000/năm

230.000.000/năm

1. Chi phí nằm viện

2.000.000/ngày

40.000.000/năm

3.000.000/ngày

60.000.000/năm

5.000.000/ngày

100.000.000/năm

2. Chi phí Phẫu thuật

40.000.000/năm

60.000.000/năm

100.000.000/năm

3. Chi phí khám/điều trị trước nhập viện

2.000.000/năm

3000.000/năm

5.000.000/năm

4. Chi phí tái khám/điều trị sau khi xuất viện

2.000.000/năm

3000.000/năm

5.000.000/năm

5. Dịch vụ xe cứu thương/cấp cứu bằng đường bộ

5.000.000/năm

5.000.000/năm

10.000.000/năm

6. Phục hồi chức năng

4.000.000/năm

6.000.000/năm

10.000.000/năm

7. Trợ cấp bệnh viện công (không quá 60 ngày/năm)

80.000/ ngày

120.000/ngày

200.000/ngày

8. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện

500.000/vụ

500.000/vụ

500.000/vụ