• Tính phí
  • Thông tin bảo hiểm
  • Thông tin giao hàng
  • Tóm tắt đơn hàng
Bước 1: Tính phí
Không bao gồm các xe pickup, van, mini van
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với:
- Bên thứ ba do xe ô tô gây ra;
- Hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe khách gây ra.
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với:
- Bên thứ ba do xe ô tô gây ra;
- Hành khách theo hợp đồng vận chuyển do xe khách gây ra.
Bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe và những người được chở trên xe khi xe đang tham gia giao thông

Tiếp tục

Thông tin đơn hàng
Sản phẩm: Bảo Hiểm Xe Ô Tô

Biển số xe:

Thời hạn bảo hiểm:

Tên chủ xe:

Phí bảo hiểm

Tổng phí thanh toán: