Quyền lợi bảo hiểm

 

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ

Ban hành theo Quyết định số 3065/QĐ-BHBV ngày 04/08/2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Đơn vị: VND

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

I

II

III

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm

292.500.000

585.000.000

1.170.000.000

Phạm vi lãnh thổ

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

1.1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn sớm

1.2. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn trễ

250.000.000

62.500.000

250.000.000

500.000.000

125.000.000

500.000.000

1.000.000.000

250.000.000

1.000.000.000

2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện

2.1. Ung thư giai đoạn sớm (trong vòng 06 tháng kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm)

2.2. Ung thư giai đoạn trễ (trong vòng 12 tháng kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ)

500.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời

500.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời

1.000.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời

1.000.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời

2.000.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời

2.000.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời

3. Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư

12.500.000

25.000.000

50.000.000